Obchodni podminky

1. Základní ustanovení

 1. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z jejich vzájemné obchodní spolupráce.
 2. Předmětem obchodní spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem je prodej dostribuovaných produktů  dodavatelem odběrateli a dále zákazníkům odběratele.
 3. Smlouva se uzavírá jako rámcová smlouva, která bude naplňována dílčími nákupy a odběry zboží na základě nabídek dodavatele a objednávek odběratele (dílčími obchodními případy).

2. Povinnosti odběratele

 1. Odběratel nakupuje výrobky od dodavatele za ceny, uvedené v ceníku dodavatele, případně nastavených na webu www.novotrek.cz a podle příslušných ustanovení této smlouvy.
 2. Odběratel prodává výrobky svým zákazníkům. Dále poskytuje zákazníkovi obchodní, technické a jiné odborné informace o produktech, získané od dodavatelů. Odběratel toto vykonává jako svou vlastní obchodní činnost.
 3. Odběratel si může vyžádat technické vyškolení svých pracovníků dodavatelem pro provádění servisu výrobků. Odběratel má možnost využívat v průběhu pracovního dne telefonickou konzultační a poradenskou službu (hot-line).
 4. Odběratel při činnostech souvisejících s předmětem této smlouvy vystupuje tak, aby chránil a reprezentoval dobré jméno své a společnosti Novotrek Distribution s.r.o.

3. Povinnosti dodavatele

 1. Dodavatel prodává prodejci výrobky určené k dalšímu prodeji v požadovaném množství a za ceny podle aktuálního ceníku dodavatele a podle ustanovení této smlouvy.
 2. Dodavatel poskytne na žádost prodejci odborné technické školení za dohodnutou cenu podle rozsahu školení.
 3. Dodavatel zajistí prodejci bezplatnou telefonickou odbornou konzultační a poradenskou službu na výrobky v rozsahu 8 hodin v pracovních dnech (hot-line).
 4. Dodavatel předává prodejci technicko-obchodní informace o nových výrobcích.

4. Cenové podmínky nákupu výrobků

 1. Ceny výrobků se stanovují standardně dle aktuálního ceníku vydaného dodavatelem. Pro některé obchodní případy může být dohodnuta cena lišící se od tohoto ceníku. Závazná je cena uvedená na faktuře dodavatele. Na ceníku je uveden počátek jeho platnosti. Předchozí ceník platí do data počátku platnosti ceníku následujícího.
 2. V ceníku je uvedena dealerská cena pro odběratele a doporučená koncová prodejní cena. Ceny jsou v Kč a  jsou uvedeny bez DPH.
 3. V případě jednorázové objednávky nad 5.000 Kč bez DPH je přeprava zboží na místo určení zdarma.
 4. Kupní cena je smluvní mezi dodavatelem a odběratelem.

5. Objednávky a platební podmínky

 1. Odběratel objednává výrobky u dodavatele písemnou nebo elektronickou formou. Objednávka musí obsahovat obchodní jméno odběratele, adresu, DIČ, dále typ výrobku, množství, příslušenství a způsob odběru.
 2. Dodavatel poskytne odběrateli splatnost v délce …. kalendářních dní.
 3. Odebrané zboží bude dodavatelem fakturováno jednotlivými fakturami (daňovými doklady) pro každý obchodní případ.
 4. Dnem splatnosti se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu odběratele.
 5. Právo na úhradu kupní ceny vzniká dodavateli řádným splněním jeho závazku vyplývajícího z ustanovení této smlouvy.
 6. Neuhradí-li odběratel podle dohodnutých podmínek, může dodavatel pozastavit dodávku výrobků, nebo při platbě po dodání účtovat penále ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

6. Termín dodání

 1. Dodávku výrobků připraví dodavatel ze skladu v Praze 10 po splnění platebních podmínek odběratelem.
 2. O připravenosti dodávky bude dodavatel odběratele neprodleně informovat.

7. Záruční podmínky a servis

 1. Délka záruky na dodané výrobky je uvedena na každé faktuře. Podle druhu výrobků činí standardně 24 měsíců ode dne dodání a platí jen při používání originálního spotřebního materiálu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků.
 2. Záruka se neposkytuje na vady způsobené nesprávným zacházením s výrobky. Neodborný zásah do výrobku může být důvodem k ukončení záruky na celý jednotlivý výrobek.
 3. Záruční servis se řídí podle záručních podmínek stanovených jednotlivými výrobci. Opravy výrobků mimo záruku hradí odběratel ve smluvních cenách. Ke každému vadnému výrobku předanému do opravy vystaví dodavatel servisní protokol.           

8. Ochrana obchodní značky

 1. Odběratel vystupuje svým jménem a není oprávněn uzavírat jakékoliv závazky k další straně za dodavatele. Obě smluvní strany se zavazují, že informace, které obdrží v rámci plnění této rámcové smlouvy, neposkytnou žádné další straně bez písemného svolení druhé strany.
 2. Při činnostech souvisejících s touto smlouvou je odběratel povinen ctít etická pravidla obchodu.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnou formou po vzájemné dohodě smluvních stran nebo při změně podmínek ze strany výrobce.
 2. Smlouva zaniká bez výpovědní lhůty pokud odběratel poruší povinnosti z ní vyplývající nebo poškodí pověst výrobce či dodavatele.
 3. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na 12 měsíců od podpisu smlouvy. Smlouva se automaticky prodlužuje o další rok, pokud jedna ze smluvních stran vždy nejpozději 30 dnů před ukončením smlouvy nedoručí druhé straně písemné sdělení, že nemá zájem na dalším prodloužení smlouvy.
 4. Výpovědní lhůta této smlouvy jsou 3 měsíce pro obě strany.
 5. Tato smlouva se řídí ustanoveními obchodního zákoníku..
 6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích majících stejnou právní závaznost, z nichž obě  smluvní strany obdrží po jednom.
 7. Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tímto dnem rovněž končí platnost případných ostatních smluv uzavřených mezi dodavatelem a odběratelem.
 8. Obě strany prohlašují, že si tuto rámcovou smlouvu řádně přečetly a že ji uzavřely na základě pravé a svobodné vůle.

Doprava zdarma

Nad 10000 kč bez DPH

 

 

Splatnost faktur 21 dní

×

Splatnost faktur 21 dní

Již po 3. objednávce

Současně dáváme malým a středním klientům možnost vydelat penize a lépe zvládnout finanční starosti. Je to úžasná a jedinečná možnost, jak může zvětšit obrat obchodů naprosto bez jakýchkoli investicí či poplatků.

Bodový systém

×

Bodový systém

Odměny stálým partnerům

Nabízíme bonusový program, ve kterém získáte odměny za své nákupy. Za  každé 4Kč útraty se Vám připíše 1 bod. Nasbírané body jednoduše vyměníte za odměny podle vlastního výběru, kompletní sortiment naleznete zde

XML napojeni

×

XML napojeni

Online výměna dat

Chtete nabízet kompletní sortiment naší společnosti  bez jakéhokoliv ručního zásahu? XML feed Vám to umožní! Díky napojení přes XML získáte denně aktualizované informace o dostupnosti zboží včetně popisků, cen a obrázků.

×

Test

×
×
×